ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ν.4495/2017 

Σύμφωνα με το Ν.4495/2017 απαγορεύεται κάθε διακιοπραξία εν ζωή, μεταβίβαση, πώληση ή προσημείωση ακινήτου σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί σε αυτό αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Με την ένταξη ενός ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις στο Ν.4495/2017 δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από πολεοδομικά βάρη για 30 χρόνια, ενώ σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση.

Τα ακίνητα που εντάσσονται στη ρύθμιση του Ν.4495/2017 είναι:

-      Ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευαστεί χωρίς οικοδομική άδεια.

-      Ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια αλλά έχουν εγκατασταθεί σε αυτά αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της οικοδομικής άδειας.

-      Ακίνητα τα οποία έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια αλλά έχουν εγκατασταθεί σε αυτά αυθαίρετες χρήσεις.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Ν.4495/2017

  • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων του ακινήτου.
  • Επιτόπια αυτοψία και πολεοδομικός έλεγχος από μηχανικό της ART.HOME.
  • Υπολογισμός προστίμου.
  • Υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων του ΤΕΕ.
  • Παράδοση φακέλου στον ιδιοκτήτη που περιλαμβάνει νέα αρχιτεκτονικά σχέδια της υφιστάμενης κατάστασης του ακινήτου, τεχνική έκθεση και βεβαίωση υπαγωγής στο Ν.4495/2017.

Νέα Ακίνητα