ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 για κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση μηχανικού και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, με τις οποίες δηλώνεται ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή ότι στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία δεν έχουν πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις ή αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν δηλωθεί ή εξαιρούνται από το παραπάνω νόμο.

Ουσιαστικά, ο νόμος αναφέρει πως σε κάθε συμβόλαιο ή σύσταση ακινήτου θα πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση νομιμότητας που εκδίδεται από μηχανικό με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος του ΥΠΕΚΑ. Ο μηχανικός παρέχει το πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας που  συνοδεύει το ακίνητο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Στέλεχος οικοδομικής αδείας.
  • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια (για εκτός σχεδίου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα ΕΓΣΑ).
  • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (κάτοψη, τόμη και όψη). Αν δεν υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας οικοδομής, τα προμηθευόμαστε εμείς από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων.

Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών ο μηχανικός της ART.HOME επισκέπτεται άμεσα το ακίνητο σας και κάνει την απαιτούμενη αυτοψία, όπως απαιτεί ο νόμος.

Την επόμενη μέρα σας αποστέλλουμε τη βεβαίωση νομιμότητας του ακινήτου σας.

Νέα Ακίνητα